null Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Bộ để tuyển chọn năm 2023

content:

Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Bộ để tuyển chọn năm 2023 và Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Bộ giao trực tiếp năm 2023. 

Quyết định : Tải tại đây

Công văn: Tải tại đây

Mẫu Đăng ký và thuyết minh : Tải tại đây

Mẫu phiếu thông tin cơ bản :Tải tại đây

  • Hồ sơ tuyển chọn gồm (1) 10 bộ đăng ký, thuyết minh và Phiếu thông tin cơ bản theo mẫu, trong đó 01 bản gốc (có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì) và 09 bản photo; (2) CV của chủ nhiệm đề tài; (3) bản mềm hồ sơ và CV chủ nhiệm đề tài.
  • Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 11/01/2023
  • NOTE: Các đề tài tham gia tuyển chọn thông báo với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác tổng hợp nộp hồ sơ.