null Thông báo v/v xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024

content:

Căn cứ công văn đến của Vụ Khoa học giáo dục Tài nguyên và môi trường v/v xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024.

 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác nhận công văn lúc 18h00 ngày 20/05/2021 nên để gửi đề xuất tới Vụ Khoa học giáo dục Tài nguyên và môi trường kính đề nghị các cá nhân/ nhóm nghiên cứu trong Học viện có nhu cầu đăng ký vui lòng gửi đề xuất theo mẫu Phụ lục I và Phụ lục 2 về phòng qua địa chỉ email: khht@apd.edu.vn trước 21h ngày 23/05/2021

Sau thời gian trên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác không nhận thêm đề xuất, kính mong các cá nhân đề xuất chú ý. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Minh Hạnh qua SĐT: 0981 863 488. 

Chi tiết: TẠI ĐÂY