null Đề xuất các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022

content:

Căn cứ công văn đến của Cục đầu tư nước ngoài về việc đề xuất các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022.

Các cá nhân/đơn vị có nhu cầu đăng ký nhiệm vụ gửi đề xuất về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua email khht@apd.edu.vn  trước 10h ngày 25 tháng 06 năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm 

File 1

File 2

Trân trọng!