Thông báo: V/v đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp (khóa 4)
Ngày đăng 15/03/2017 | 15:52 PM  | View count: 131

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 03 năm 2017 đến 00h00 ngày 18 tháng 3 năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo!