null Lịch công tác tuần từ ngày 25/5/2020 đến hết 31/5/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/5/2020 đến 31/5/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/5/2020)
8h30-9h00 Họp Chi ủy Chi bộ 1 Chi ủy Chi bộ 1 Bí thư CB1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Chi ủy Chi bộ 1 về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp triển khai công tác kiểm định đánh giá chính thức CTĐT PGĐ Vinh; Trung tâm KT&ĐBCL; Lãnh đạo các khoa/chuyên ngành: KTPT, KTQT, QTDN, Viện ĐTQT, CSC, Kinh tế, BigData; Nhóm khảo sát; nhóm rà soát báo cáo; Trưởng các nhóm MC; Giảng viên các khoa/chuyên ngành kiểm định không có giờ giảng; Trợ lý các khoa kiểm định Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 26/5/2020)
9h30 Ứng viên giảng thử Ban Giám đốc; Lãnh đạo khoa QTKD; đại diện phòng QLĐT, TCHC; giảng viên khoa QTKD Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
Phòng 308  
14h00 Họp nhóm tư vấn tuyển sinh  Các cán bộ, giảng viên có tên trong QĐ số 352/QĐ-HVCSPT   Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 27/5/2020) 
8h00 Đại hội Chi bộ 1 Khách mời, toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Chi ủy Chi bộ 1 Phòng 308 Các đ/c mang theo thẻ Đảng viên để biểu quyết
Thứ Năm (ngày 28/5/2020)
8h00 Đại hội trù bị Chi bộ 3 Khách mời, toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Chi ủy Chi bộ 3 Phòng 308 Các đ/c mang theo thẻ Đảng viên để biểu quyết
9h30 Đại hội chính thức Chi bộ 3 Khách mời, toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Chi ủy Chi bộ 3 Phòng 308
14h00 Họp về học vụ đối với sinh viên trong học tập và rèn luyện HK2 năm học 2019-2020 Đại diện: Ban Giám đốc, P.CT&CTSV, P.TCHC, Khoa KTQT, TT HTĐT, Đoàn thanh niên; sinh viên theo giấy mời Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 308  
14h00 Live stream tư vấn tuyển sinh Phòng QLĐT, nhóm tư vấn tuyển sinh,  Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2 Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị
Thứ Sáu (ngày 29/5/2020)
8h30-12h00 Đại hội Chi bộ 2 Khách mời, toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Chi ủy Chi bộ 2 Phòng 308 Các đ/c mang theo thẻ Đảng viên để biểu quyết
16h00 Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở mã số APD/2019/C13 Thành viên HĐ (PGĐ Vinh, TS Đoàn, TS Hòa, TS Nguyễn Hoàng Nam) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 30/5/2020)
Chủ nhật (31/5/2020)