Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: ThS. Lê Công Thành

Phó Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

Điện thoại CQ: 04. 37473186; Fax: 04.37475217/ 04.35562392;

Email: tochuchanhchinh@apd.edu.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức - Cán bộ và Văn phòng Học viện.

 I. Chức năng      

      Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tổng hợp và xây dựng kế hoạch công tác và quản lý lĩnh vực hành chính, lưu trữ, lễ tân và bảo vệ Học viện.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

      Nghiên cứu xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ viên chức và nhân viên của Học viện, bao gồm: chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, đi học, đi tham quan khảo sát học tập ở nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ của cán bộ viên chức, nhân viên Học viện và các chế độ chính sách khác theo quy định.

Làm nhiệm vụ thường trực công tác bảo vệ chính trị nội bộ Học viện; thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của Học viện.

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Học viện. Đôn đốc. kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc Học viện theo định kỳ hoặc đột xuất. Tổ chức chuẩn bị và thực hiện chương trình, nội dung các cuộc họp và làm việc của Lãnh đạo Học viện với các đơn vị trong và ngoài Học viện. Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp thông tin, kiến nghị và xây dựng báo cáo trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

Tổ chức công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công tác hành chính theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Học viện. Quản lý việc sử dụng con dấu và thực hiện chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định.

Thực hiện công tác lễ tân và các công tác hành chính khác phục vụ hoạt động chung của Học viện.

Thực hiện việc quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác của Học viện. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ quan và tài sản của Học viện. Đầu mối phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trrong phạm vi khuôn viên Học viện và tham gia nghĩa vụ với địa phương theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc, các quy định và quy chế đảm bảo cho hoạt động của Học viện và đúng quy định của Nhà nước, của Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

III. Danh sách cán bộ

1. Lê Công Thành, Trưởng phòng. Email: thanhlc@apd.edu.vn

2. Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng. Email: thuhuyen@apd.edu.vn

3. Trần Thị Tú Ngà, Chuyên viên. Email: trantunga0208@gmail.com

4. Nguyễn Tiến Thành, Chuyên viên. Email: tienthanh0691@gmail.com

5. Phạm Quốc Trinh, Chuyên viên. Email: rtinkpc@yahoo.com

6. Ngô Thị Thanh Hoa, Y sĩ. Email: ngothanhoa@apd.edu.vn

7. Đặng Thị Kim Thoan, Y sĩ. Email: dangkimthoan79apd@gmail.com

8. Trần Trọng Bắc, Lái xe.

Chị em nữ phòng TC-HC 

Phòng TC-HC chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Học viện

Địa chỉ liên hệ: Phòng 208, Tòa nhà C, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.