THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch học các lớp học phần thuộc phòng máy tính
Ngày đăng 11/10/2019 | 16:47 PM  | Lượt xem: 763

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 120/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thay đổi lịch học các lớp học phần thuộc phòng máy tính

        Căn cứ vào Kế hoạch di chuyển địa điểm đào tạo về cơ sở Nam An Khánh, Học viện thông báo chuyển các lớp học phần học tại phòng máy về trụ sở Nam An Khánh. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 05 tuần từ ngày 28/10/ 2019 đến ngày 30/11/2019.
  • Địa điểm: Phòng tin học, Học viện Chính sách và Phát triển, Trụ sở Nam An Khánh
  • Thành phần: các lớp học phần theo danh sách dưới đây:

TT

Lớp

Thứ

Thời gian học
đến ngày 19/11

Thời gian học thay đổi
từ 28/10 - 30/11

Tiết

Thời gian

Thời gian

Ghi chú

1

Tin học đại cương (1-1920)_05

2

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

15 phút nghỉ giữa giờ

2

Tin học đại cương (1-1920)_07

3

1-3

7h00 - 9h50

07h30 - 11h15

3

Tin học đại cương (1-1920)_02

3

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

4

Tin học đại cương (1-1920)_06

4

1-3

7h00 - 9h50

07h30 - 11h15

5

Đấu thầu qua mạng

4

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

6

Tin học đại cương (1-1920)_04

5

3-5

9h00 - 11h50

07h30 - 11h15

7

Tin học đại cương (1-1920)_03

5

8-10

15h00 - 17h50

13h00 - 16h45

8

Tin học đại cương (1-1920)_01

6

8-10

15h00 - 17h50

13h00 - 16h45

9

Tin học đại cương (1-1920)_VN_CLC01

7

3-5

9h00 - 11h50

07h30 - 11h15

10

Tin học đại cương (1-1920)_VN_CLC02

7

6-8

13h00 - 15h50

13h00 - 16h45

Lưu ý:

     - Các lớp học phần trên được nghỉ học từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 26/10/2019.

     - Học viện bố trí xe đưa đón sinh viên các lớp học phần trên học tại trụ sở Nam An Khánh. Lịch xe đưa đón xuất phát từ đầu ngõ vào Học viện – Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết như sau:

+ Buổi sáng: 7h00;

+ Buổi chiều: 12h30.

     - Sinh viên thuộc các lớp học phần trên có lịch học các học phần khác trùng với lịch điều chỉnh làm đơn đăng ký chuyển sang lớp học phần có lịch phù hợp. (Nộp đơn về khoa Quản lý sinh viên trước ngày 18/10/2019).

        Học viện đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn thông báo tới giảng viên và sinh viên thuộc các lớp học phần trên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Khoa Đấu thầu, BM Toán, Viện ĐTQT;

- Các Khoa quản lý sv (t/b cho sv);

- TT HTĐT, TT CNTT-TV&TT;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

                                  

 TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

      TS. Nguyễn Thế Hùng