null Thông báo về việc nộp thuyết minh đề tài NCKH cấp Học viện

content:

                                    Kính gửi: -    Các đơn vị thuộc Học viện

                                                     -     Các chủ nhiệm đề tài

Căn cứ vào kết quả đánh giá của các Hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2021-2022 đã được tổ chức trong ngày 13/8/2021, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin thông báo tới các tác giả của đề xuất đã được Hội đồng xét duyệt đánh giá thông qua đạt yêu cầu (có Danh sách kèm theo) về việc thực hiện một số yêu cầu sau đây:

+ Các chủ nhiệm đề tài thực hiện xây dựng Thuyết minh đề tài NCKH (theo mẫu: PL14–GV) đã quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT ký ngày 27/12/2019) và gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để làm thủ tục thẩm định và xét duyệt đề cương theo quy định. 

+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài được áp dụng theo quy định tại Điều 22 của Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT với các mức như sau:

               - Hỗ trợ: 30.000.000đ/ĐT cho các đề tài có sản phẩm là: 01 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí nghiên cứu được HĐCDGS nhà nước đánh giá từ 1.0 điểm trở lên và 01 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí nghiên cứu được HĐCDGS nhà nước đánh giá từ 0.5 đến dưới 1.0 điểm.

              - Hỗ trợ: 25.000.000đ/ĐT cho các đề tài có sản phẩm là 01 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí nghiên cứu được HĐCDGS nhà nước đánh giá từ 1.0 điểm trở lên.

              - Hỗ trợ: 15.000.000đ/ĐT cho các đề tài có sản phẩm là 01 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí nghiên cứu được HĐCDGS nhà nước đánh giá từ 0.5 đến dưới 1.0 điểm.

+ Thời hạn nộp Thuyết minh đề tài NCKH (bản cứng) về phòng QLKHHT (bản mềm theo địa chỉ:khht@apd.edu.vn) Trước ngày 30/8/2021.

         Mọi chi tiết xin lên hệ Đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh – CV phòng QLKH&HT, 

ĐT: 0981863488

   Trân trọng cảm ơn!

Thông báo chi tiết

Danh sách đề xuất được duyệt