null THÔNG BÁO Quyết định số 633 và 854 về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên làm cố vấn học tập các khóa học năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Thông báo giao nhim v cho ging viên làm c vn hc tp các khóa 9, 10 năm hc 2021 2022 ti Hc vin Chính sách và Phát trin (nội dung xem tại đây).

Thông báo giao nhim v cho ging viên làm c vn hc tp các khóa 11, 12 năm hc 2021 2022 ti Hc vin Chính sách và Phát trin (nội dung xem tại đây).