null Thông báo thực hiện nhiệm vụ NCKH sinh viên năm học 2021-2022

content:

                                    Kính gửi:    Các Khoa/ Viện quản lý sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 và Quyết định số 774/QĐ-HVCSPT ngày 05 tháng 10 năm 2021 về việc phê danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021 -2022.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa/Viện quản lý sinh viên phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể sau:

       1. Báo cáo Kế hoạch tổng kết, đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022;

      2. Triển khai tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH của sinh viên trước ngày 10/4/2022. Sau khi hoàn thành việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài, các Khoa/ Viện quản lý sinh viên tiến hành tổng kết nhiệm vụ NCKH sinh viên của năm học 2021-2022 trong thời gian từ ngày 15-25/04/2022;

       3. Sau khi tổng kết, yêu cầu các khoa/Viện gửi báo cáo tổng kết về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 30/04/2022;

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai.

   Trân trọng cảm ơn!

Tải file đầy đủ: Tại đây