null THÔNG BÁO số 12 (Thư viện): về việc rà soát, cập nhật, tạo tài khoản thư viện số cho toàn thể viên chức, người lao động tại Học viện Chính sách và Phát triển 2022.

content:

Thông báo rà soát, cập nhật, tạo tài khoản thư viện số cho toàn thể viên chức, người lao động tại Học viện Chính sách và Phát triển 2022 (nội dung xem tại đây).

Danh sách cấp tài khoản thư viện số cho viên chức, người lao động năm 2022 (đang cập nhật)