null Thông báo Xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2023-2024

content:

Kính gửi: Các Khoa/Viện quản lý sinh viên    

       Căn cứ vào Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.  

      Căn cứ vào Kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học hàng năm của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

       Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các Khoa/Viện quản lý sinh viên thực hiện việc xây dựng Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2023-2024 bao gồm các nội dung đăng ký chủ yếu như sau:

1. Danh mục đề tài NCKH của sinh viên trong năm học 2023-2024.

2. Kế hoạch tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học của sinh viên: Tọa đàm khoa học, kế hoạch tham dự các cuộc thi,và các hoạt động khác.

3. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên (cấp Khoa).

4. Trong trường hợp sau khi nhập học cho sinh viên khóa 14 có phát sinh về các hoạt động nghiên cứu khoa học khác của sinh viên yêu cầu các Khoa/Viện trực tiếp liên hệ phối hợp với phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để có kế hoạch bổ sung sau.

 Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2023-2024 của Khoa/Viện xin gửi về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 15/08/2023 (bản mền gửi về địa chỉ email: khht@apd.edu.vn) để phòng Quản lý Khoa học và hợp tác tổng hợp, báo cáo ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học – Đào tạo.

Xin cảm ơn!

 

File thông báo: Tải tại đây