null Thông báo số 10 về việc nhận bài viết đăng trên Đặc san nghiên cứu Chính sách và Phát triển

content:

THÔNG BÁO

V/v: Nhận bài viết đăng trên Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển

      

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện;

- Cán bộ, giảng viên thuộc Học viện;

Theo quy định của Học viện: Trong năm học các viên chức mang ngạch giảng viên phải có ít nhất 01 bài nghiên cứu khoa học gửi về phòng QLKH&HT để chọn đăng trên Đặc san nghiên cứu Chính sách và Phát triển của Học viện.

Đối với các Khoa/Viện trong năm học 2023-2024 mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 bài nghiên cứu khoa học gắn với ngành đào tạo của Khoa/Viện và gửi về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác để tổng hợp trình Hội đồng biên tập và phản biện lựa chọn đăng trên Đặc san.

Để chuẩn bị cho công tác xuất bản Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển các số tiếp theo. Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác kính đề nghị các cán bộ giảng viên tiếp tục gửi bài viết (theo chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2023-2024) để đăng trên Đặc san theo quy định của Học viện.

Thể lệ và cấu trúc gửi bài đăng (phụ lục đính kèm).

Thời gian nhận bài đến ngày 04/09/2023 qua email khht@apd.edu.vn . Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh – ĐT 0981863488.

         NOTE: Những bài viết đã gửi đăng trong năm học 2022-2023 nhưng chưa được đăng, Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác vẫn tiếp tục gửi Hội đồng biên tập để phản biện đăng trên số tới (nhưng không tính là đã nộp bài cho năm học 2023-2024)

Trân trọng!

Tải file chi tiết: Tại đây