null Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2025 – 2026

content:

Căn cứ vào Công văn số 7813/BKHĐT- KTĐN thông báo về Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2025 – 2026, theo yêu cầu của Ban Giám Đốc, phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các đơn vị:

  1. Nghiên cứu về Chương trình KSP của Hàn Quốc giai đoạn 2025-2026.
  2. Trong trường hợp có nhu cầu, đề nghị xây dựng đề xuất hỗ trợ (Project proposal) theo mẫu của phía Hàn Quốc (bằng Tiếng Anh và có bản dịch Tiếng Việt) và gửi văn bản đăng ký tới phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước 17h ngày 19/10/2023.

Thông tin chi tiết về Chương trình Chia sẻ tri thức: Đính kèm tại đây.

Mọi trao đổi cần thiết xin liên hệ: Đ/c Phương Thảo chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và hợp tác (điện thoại: 0985166111).

Nội dung Thông báo: Tại đây.