null Lịch trình khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ Đại học: Ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh tại Học viện

content:

LCH TRÌNH KHO SÁT CHÍNH THC

CA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH KINH TẾ, KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Thời gian: Từ Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 đến Thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2020.

  Địa điểm: Tại Học viện Chính sách và Phát triển

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm

làm việc

Thứ  Ba
ngày 2/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

8h00 - 08h15

Đoàn gặp Ban Giám Đốc, Hội đồng TĐG

Cả Đoàn ĐGN

Phòng họp tầng 2

8h15 - 09h00

  • Trưởng Đoàn ĐGN phổ biến lại các nguyên tắc ĐGN, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của từng thành viên.
  • Đoàn trao đổi về những vấn đề cần tập trung làm rõ khi nghiên cứu minh chứng và phỏng vấn với Hội đồng TĐG.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

9h00 - 10h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

10h00 - 11h30

Khai mạc ĐGN (Chương trình chi tiết kèm theo)

Cả Đoàn ĐGN

P. 308

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

   

14h00 - 17h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

17h00-18h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

Thứ  Tư
ngày
3/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

8h00 - 9h00

Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên đại học chính qui ngành Kinh tế

Nhóm 1

P. 305

Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên đại học chính qui ngành Kinh tế Quốc  tế

Nhón 2

P. 307

Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên đại học chính qui ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm 3

P. 309

9h00 - 9h15

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

 P. 211

9h15 - 10h15

Phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng ngành Kinh tế

Nhóm 1

P. 305

Phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng ngành Kinh tế Quốc  tế

Nhóm 2

P. 307

Phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm 3

P. 309

10h15 - 10h30

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

  P. 211

10h30 - 11h30

Phỏng vấn nhóm sinh viên đại học chính qui  ngành Kinh tế

Nhóm 1

P. 305

Phỏng vấn nhóm sinh viên đại học chính qui ngành Kinh tế Quốc  tế

Nhóm 2

P. 307

Phỏng vấn nhóm sinh viên đại học chính qui ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm 3

P. 309

Phỏng vấn Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Học viện & của 3 đơn vị phụ trách CTĐT; Công đoàn & Đoàn TNCSHCM của đơn vị phụ trách 3 CTĐT: KT, KTQT, QTKD

Nhóm 4

P. 311

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

  

14h00 - 14h15

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

14h15 -15h15

Phỏng vấn nhóm Giảng viên CTĐT ngành Kinh tế

Nhóm 1

P. 305

Phỏng vấn nhóm Giảng viên ngành Kinh tế Quốc tế

Nhóm 2

P. 307

Phỏng vấn nhóm Giảng viên CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm 3

P. 309

15h15 - 15h30

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

15h30 - 16h30

Phỏng vấn nhóm lãnh đạo CTĐT ngành Kinh tế

Nhóm 1

P. 305

Phỏng vấn nhóm lãnh đạo CTĐT ngành Kinh tế Quốc tế

Nhóm 2

P. 307

Phỏng vấn nhóm lãnh đạo CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm 3

P. 309

16h30 -17h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

17h30 -18h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

Thứ Năm

ngày 4/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

8h00 - 9h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Nhóm 1

 

P. 211

9h30 - 11h30

Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế, thư viện, các cơ sở vật chất khác của Học viện.

Nhóm 1

Y tế: P. 306

Thư viện: P. 310

Thăm cơ sở thực hành

của 3 CTĐT

Nhóm 2

Phòng tin học

403, 404

Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu

Nhóm 3

 

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

  

14h00 - 15h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả đoàn ĐGN

 P. 211

15h15 - 15h30

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

15h30 -17h00

Phỏng vấn Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá 3 CTĐT

Cả Đoàn ĐGN

Phòng họp tầng 2

17h00 - 17h30

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

Thứ Sáu

 ngày 5/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

  

14h00 - 18h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: QLĐT; TCHC, KH&HT, KH-TC, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, TT TTTT&TT và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

P. 211

18h00-20h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

20h00 - 23h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn.

Phòng làm việc

tại KS

Thứ Bảy

 ngày 6/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

  

14h00 - 18h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

18h00-20h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

20h00 - 23h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn.

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

Thứ Chủ Nhật

 ngày 7/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ SÁU

 

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

 

14h00 - 18h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

18h00-20h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

20h00 - 23h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn.

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

Thứ Hai

 Ngày 8/6/20

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BẢY

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

14h00 - 15h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc

tại KS

15h00 - 17h00

Bế mạc, ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Chính sách và Phát triển, chụp ảnh lưu niệm (Chương trình chi tiết đính kèm).

Cả Đoàn ĐGN; TTKĐCLGD; HV CS&PT;

& Khách mời

P. 308