20/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ CC, VC GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
14/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ VÀ...
11/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CHO LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
06/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
21/11/2023
Học viện Chính sách và Phát triển làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
14/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHỐI HỢP CÙNG SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁC CÁN BỘ LÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
06/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÁNG 11 NĂM 2023
06/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU ĐỢT 1 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
01/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ