02/06/2023
[HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHOÁ HỌC ĐẤU THẦU KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 6/2023]
24/05/2023
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc
23/05/2023
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lớp tập huấn về Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công dành cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/05/2023
TRUNG TÂM BÔI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN GIỮA THÁNG 5, NĂM 2023
11/05/2023
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương, khóa II năm 2023
05/05/2023
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tổ chức khoá học Đấu thầu qua mạng khai giảng trong tháng 5/2023