15/08/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP BỒI DƯỠNG HƯỚNG DẪN, PHỔ BIẾN NHỮNG NỘI DUNG, QUY ĐỊNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI TẠI LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15 NGÀY 23/6/2023 (KHÓA...
07/08/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
07/08/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÁNG 8 NĂM 2023
07/08/2023
HỌC VIÊN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC KHÓA 2 NĂM 2023
31/07/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 02 LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU