25/09/2020
Chương trình tư vấn sức khỏe giới tính cho nữ sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
25/09/2020
THÔNG BÁO: về việc trả tài liệu cho Thư viện
22/09/2020
THÔNG TIN VỀ NGÀNH KẾ TOÁN CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
22/09/2020
THÔNG BÁO: Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển
22/09/2020
Chào mừng 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư
21/09/2020
THÔNG BÁO: Về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh kiến ba khoang
19/09/2020
Khóa 11 thực tế tại điểm di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Ba Vì - Hà Nội
19/09/2020
Danh sách lớp học phần đợt 1. Kỳ I, năm học 2020 - 2021 (khoá 11)
17/09/2020
Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2020-2021. Khóa 11, đợt 1 (12 tuần từ 21/09/2020 - 13/12/2020)
17/09/2020
QUYẾT ĐỊNH: QĐ-764 về việc công bố danh sách lớp đợt 1, Khoá 11(niên khoá 2020-2024)