null KHOA KINH TẾ - HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2024

content:

Chiều ngày 16/05/2024, Khoa Kinh tế tổ chức thành công Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của ba chuyên ngành: Chuyên ngành Đầu tư, Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) do TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển làm Chủ tịch hội đồng. Bên cạnh đó, tham gia Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý và giảng dạy, bao gồm: TS. Vũ Thị Minh Luận – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh – Học viện Chính sách và Phát triển; TS. Trần Thị Thoa - Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp; ThS. Nguyễn Hồng Chung - Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw; ThS. Lê Hồng Minh - Giảng viên Khoa Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển - thư ký hội đồng, cùng sự có mặt của các Thầy Cô giáo Khoa Kinh tế.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thanh Bình – Trưởng khoa Kinh tế trình bày trước Hội đồng nội dung CTĐT và Chuẩn đầu ra của Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực; TS. Đỗ Kiến Vọng – Phụ trách Bộ môn Đấu thầu trình bày toàn bộ nội dung CTĐT và Chuẩn đầu ra của Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án; TS. Lê Thị Nhung - Phó trưởng Bộ môn Đầu tư trình bày các nội dung CTĐT và Chuẩn đầu ra của Chuyên ngành Đầu tư.

 Cả 3 CTĐT Đầu tư, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đấu thầu và quản lý dự án với khối lượng 131 tín chỉ (Tăng 03 tín chỉ so với CTĐT năm 2023) trong đó kiến thức chuyên ngành chiếm 90 tín chỉ và thời gian đào tạo từ 3,5 đến 4 năm. Một số điểm khác biệt của CTĐT mới năm 2024 so với CTĐT năm 2023 bao gồm:

          Về mục tiêu: Sắp xếp lại các mục tiêu cụ thể theo kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm tăng cường khả năng đánh giá giữa mục tiêu CTĐT với chuẩn đầu ra.

          Chuẩn đầu ra: Giảm bớt, rút gọn chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng để phù hợp với mục tiêu đào tạo; Bổ sung thêm tiêu chí (PI) nhằm tăng cường khả năng đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

          Về ma trân liên kết với mục tiêu và chuẩn đầu ra: Thay đổi cách đánh giá các CĐR kỹ năng trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để tạo tính logic và tính liên kết chặt chẽ.

          Thay đổi 1 số môn học (chuyển khối ngành, bổ sung, lược bỏ) để đáp ứng tốt hơn về CĐR kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp;

         Đề cương các học phần tiếp tục được bổ sung cập nhật tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu và chuẩn đầu ra đào tạo, đặc biệt bổ sung thời gian tự nghiên cứu ở các môn học góp phần giúp sinh viên chủ động tiếp cận môn học tốt hơn.

        Các thành viên hội đồng đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho chương trình, về nội dung cũng như kết cấu chương trình đào tạo. Đồng thời, các thành viên trong ba nhóm rà soát CTĐT cũng đã trao đổi và đưa ra các giải trình cho CTĐT được Hội đồng thẩm định nhất trí cao.