null Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “HẠN HÁN – XÂM NHẬP MẶN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

content:

Trong khuôn khổ đề tài cấp khoa học công nghệ cấp quốc gia “Sử dụng mô hình cân bằng tổng thể khả tính đánh giá tác động của hạn hán – xâm nhập mặn tới phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”  Học viện Chính sách và Phát triển (APD) phối hợp với Phân hiệu Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: Hạn hán – xâm nhập mặn và phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Nội dung của hội thảo tập trung vào các nội dung thực trạng phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long

Kế hoạch tổ chức hội thảo cụ thể như sau:

Thời gian: Tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Thành phố Bến Tre

Chủ đề hội thảo: Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

  • Các nội dung về phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh trong vùng: Phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nguồn lực tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp, sinh kế người dân..
  • Các nội dung về hạn hán – xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh trong vùng: Thực trạng hán hán – xâm nhập mặn, tác động của hạn hán – xâm nhập mặn tới phát triển kinh tế và sinh kế người dân, định hướng, giải pháp ứng phó và thích ứng với hạn hán – xâm nhập mặn trên địa bàn.

Cơ hội công bố nghiên cứu:

Các bài viết trình bày tại hội thảo sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo có mã số xuất bản ISBN.

Bên cạnh đó, những bài gửi tới kỷ yếu hội thảo được tuyển chọn để công bố trên Đặc san nghiên cứu Chính sách và Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thể lệ gửi bài

    • Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt (Quy định hình thức bài viết xem phụ lục đính kèm).
    • Bài viết toàn văn gửi tại email: linhnhd88@apd.edu.vn trước ngày 30/09/2023.

Thông tin chi tiết tham khảo tại website http://apd.edu.vn/ và http://vnuhcm-cbt.edu.vn/

Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS Nguyễn Hoàng Diệu Linh (0968.544.333 hoặc địa chỉ email:  linhnhd88@apd.edu.vn) để được giải đáp.

Thông tin chi tiết: Tải tại đây