GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ MÔN

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG

Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Mã Lương

Điện thoại CQ:        04 85857675

Fax:                  04.37475217/35562392

 1.     Chức năng

            Bộ môn Giáo dục thể chất giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Bộ môn nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

          Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về mối quan hệ giữa nghề nghiệp với TDTT, giữa lao động và nghỉ ngơi để góp phần xây dựng nếp sống văn mình; cung cấp các kiến thức phòng bệnh nghề nghiệp và biện pháp khắc phục bệnh nghề nghiệp bằng TDTT; cung cấp kiến thức và phương pháp sử dụng phương tiện TDTT để hồi phục chức năng của các cơ quan vận động.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          Xây dựng chương trình môn học giáo dục thể chất, thông qua quá trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng TDTT cần thiết, phương pháp tập luyện hợp lý, phát triển các tố chất vận động, giáo dục đạo, rèn luyện tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng niềm tin, lối sống tích cực lành mạnh, nâng cao tinh thần tự giác học tập và rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực để học tập tốt, làm việc tốt.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hịên giảng dạy, công tác theo đúng kế hoạch chung của nhà trường, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Bộ môn quản lý.

Trực tiếp quản lý giảng viên, giáo viên thuộc Bộ môn, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hịên các nội dung chương trình, quy chế, tiến độ giảng dạy của các giảng viên ( kể cả giảng viên kiêm chức ), ký xác nhận kết quả học tập của sinh viên thuộc các môn học do Bộ môn quản lý.

Rà soát, bổ sung hoàn thiện chương trình môn học, tổ chức biên soạn, tu chỉnh bài giảng, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, xây dựng đề thi, biểu điểm theo quy định của nhà trường, quyết định hình thức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với các môn học thuộc Bộ môn quản lý.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, học thuật…

Dự giờ và tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của các giảng viên khác.

Chủ trì, tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hịên các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Tổ chức, tham gia các hội thảo khoa học của bộ môn.

          Phát triển phong trào Thể dục thể thao sinh viên.

          Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3.      Danh sách cán bộ

4. Lý lịch khoa học

GV ThS Nguyễn Mã Lương

GV Lê Văn Tuấn

GV Ngô Hữu Mạnh

GV Đặng Thị Phấn

 

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG