null Sơ kết năm học 2020 - 2021

content:

        Trải qua một năm học với nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nhưng được sự qua tâm của Khoa Kế toán - Kiểm toán và các phòng ban khác trong Học viện Chính sách và Phát triển, sinh viên FAA đã đặt được những thành tích nhất định như sau:

1. Về điểm học tập:

- Loại Xuất sắc: 3,93%

- Loại Giỏi: 20,52%

- Loại Khá: 48,47%

- Loại TB, TBK: 27, 08%

2. Về điểm rèn luyện:

- Loại Xuất sắc: 8,30%

- Loại Tốt: 68,12%

- Loại Khá: 21,83%

- Loại TB, TBK: 1,75%

Bên cạnh việc học tập và rèn luyện, sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán cũng rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Học viện và Khoa tổ chức.