null [SINH HOẠT CHUYÊN MÔN T08/2023] - Chủ đề PHÁP LUẬT SÁNG CHẾ

content:

BỘ MÔN PHÁP LUẬT CƠ SỞ VÀ LIÊN NGÀNH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 08/2023

Chủ đề: PHÁP LUẬT SÁNG CHẾ

Với mục tiêu tiếp cận các vấn về pháp lý có tính liên ngành, Bộ môn Pháp luật cơ sở và liên ngành (DBIL) - Khoa Luật kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn Tháng 8/2023 với nội dung Pháp luật sáng chế.