null [HỘI THẢO QUỐC TẾ] PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

content:

BỘ MÔN PHÁP LUẬT CƠ SỞ VÀ LIÊN NGÀNH

HỘI THẢO QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Bộ môn DBIL trân trọng giới thiệu 02 bài nghiên cứu của các Thầy Cô tham gia Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế bền vững: Cơ hội và Thách thức, Trường Đại học Hải Phòng, NXB Hàng hải, 2024.

+ Thầy Nguyễn Như Hà, Cô Đặng Minh Phương: "Legal framework on innovative startup enterprises focus on fostering sustainable development in Vietnam"

+ Cô Phạm Thị Thanh Hoa, Cô Nguyễn Thị Hương Giang: "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ đảm bảo phát triển bền vững"