null [ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - BỘ TƯ PHÁP ] - NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THÚC ĐẨY THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

content:

Chương trình Bồi dưỡng

Nâng cao nhận thức về thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm”

Sáng ngày 03/5/2024, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Vào ngày 14/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-TTg về Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 (NAP). Việt Nam cũng là quốc gia thứ 7 ban hành NAP.

Điều này thể hiện sự thực hiện tích cực, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và để nhằm tuân thủ pháp luật, thực hiện xây dựng hoạt động kinh doanh lành mạnh và có trách nhiệm đối với con người, môi trường và xã hội.