null Thông báo Nộp báo cáo tổng hợp thống kê các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên trong năm học 2023- 2024

content:

Kính gửi: -   Các Khoa/Viện thuộc Học viện

                 -   Các Phòng ban và Trung tâm thuộc Học viện

Để có căn cứ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với các viên chức đang hưởng chế độ lương theo ngạch chức danh giảng viên (có phụ cấp ưu đãi nghề) ở Học viện Chính sách và Phát triển trong năm học 2023-2024, Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác kính đề nghị các Khoa/Viện, các Phòng chức năng/Trung tâm (có cán bộ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề) tiến hành tổng hợp, thống kê chi tiết và nộp các kết quả công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình (theo mẫu) và gửi về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 15/07/2024.

Các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học phải được hoàn thành, nghiệm thu và công bố trong thời gian từ 1/8/2023 đến 15/7/2024 thì mới được tính giờ nghiên cứu khoa học cho năm học 2023-2024. Đối với các bài tham luận tại các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa/Viện, khi kê khai phải phù hợp với kế hoạch và lịch đăng ký hàng tháng của các đơn vị. Đối với các bài tham luận tại các hội thảo khoa học do Học viện tổ chức thì cần phải có QĐ tổ chức Hội thảo; Đối với các bài tham luận tại các Hội thảo không phải do Học viện tổ chức thì nội dung của bài tham luận phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện hiện nay và phải được đăng trên kỷ yếu Hội thảo. Các bài viết được đăng trên Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Phát triển được tính điểm công trình bằng với điểm công trình của bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học được tính 0.5 điểm theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác sẽ không nhận báo cáo của các đơn vị gửi sau thời hạn nêu trên (15/07/2024).

Mọi trao đổi (nếu có) xin liên hệ trực tiếp với đ/c Lâm Thuỳ Dung – CV phòng QLKH&HT – ĐT: 0976151198.

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./

File thông báo: Tải tại đây

Mẫu thống kê: Tải tại đây