28/02/2023
Hội thảo Khoa học cấp Học viện với chủ đề “Tác động của AI Chatbot đến giáo dục đại học”.  Hội thảo do Khoa Kinh tế số chủ trì về mặt chuyên môn.