KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

content:

Công tác đảm bảo chất lượng được Học viện Chính sách và Phát triển chú trọng từ sớm.

Về Kiểm định Cơ sở giáo dục, năm 2018, chỉ sau 10 năm thành lập Học viện đã đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục. Năm 2023, Học viện đang triển khai đánh giá Cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục

Về kiểm định chương trình đào tạo, Học viện đã đạt chứng nhận kiểm định đối với 03 Chương trình đào tạo (ngành Kinh tế, ngành Kinh tế quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh) vào năm 2020 và đã tiến hành đánh giá ngoài đối với 02 Chương trình đào tạo (ngành Quản lý Nhà nước và ngành Tài chính - Ngân hàng) vào tháng 3/2023.

                Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế

                    Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kinh tế

           Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Như vậy, tính đến tháng hết tháng 3/2023, 100% các chương trình đào tạo tại Học viện đủ điều kiện tiến hành đánh giá ngoài đã được kiểm định.