Tổ chức và nhân sự

content:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(TỪ NGÀY 18/3/2024)

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1

TS. Phạm Ngọc Trụ
Trưởng phòng

- Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Học viện về các hoạt động của Phòng;
- Chủ trì Tham mưu các văn bản cho Ban Giám đốc Học viện trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;
- Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng; Công tác cán bộ, Thi đua khen thưởng của Phòng;
- Chỉ đạo công tác ban hành kế hoạch thi kết thúc học phần;
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý chất lượng của Phòng;
- Chỉ đạo việc thực hiện nhập liệu thông tin trên hệ thống theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tham gia hội đồng Bảo đảm chất lượng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, …và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Học viện giao.
2

Mở ảnh

ThS. Trần Thị Thanh Minh
Phó Trưởng phòng
(Kiêm nhiệm)

- Tham mưu cho Trưởng phòng về công tác Bảo đảm chất lượng;
- Tham mưu cho Trưởng phòng và theo dõi chỉ đạo  hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đóng góp cho xã hội của các đơn vị theo Kế hoạch chung của Học viện.
3

ThS. Lê Đình Đại
Chuyên viên
(Kiêm nhiệm)

- Đầu mối phụ trách công tác hậu kiểm công tác đào tạo;
- Quản lý hoạt động khảo thí của 01 Khóa Đại học;
- Phân tích xử lý các kết quả thi;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
4

ThS. Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên

- Đầu mối phụ trách công tác đề thi kết thúc học phần, ngân hàng câu hỏi thi ở các loại hình đào tạo;
- Quản lý trực tiếp phôi bằng, hồ sơ nhập xuất phôi bằng, chứng chỉ do Học viện cấp;
- Quản lý hoạt động khảo thí của 01 Khóa Đại học và công tác khảo thí Chuẩn đầu ra Tiếng Anh nội bộ của Học viện;
- Tham mưu các hoạt động cải tiến liên quan tới công tác khảo thí đối với các loại hình đào tạo tại Học viện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
5

ThS. Nguyễn Thị Mai
Chuyên viên chính

- Đầu mối trong công tác Bảo đảm chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan gồm: Theo dõi, đôn đốc các Đơn vị có liên quan triển khai công tác tự đánh giá và viết báo cáo đánh giá chất lượng (chu kỳ, giữa chu kỳ); Nhập liệu dữ liệu về bảo đảm chất lượng trên hệ thống theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý cơ sở dữ liệu về công tác tổ chức thi trực tuyến;
- Đầu mối tổng hợp kết quả: thực hiện kế hoạch Bảo đảm chất lượng, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đóng góp cho xã hội của các đơn vị theo Kế hoạch chung của Học viện;
- Quản lý hoạt động khảo thí của đào tạo Thạc sĩ;
- Quản lý việc sử dụng vật tư, bì đựng đề thi/đáp án, hồ sơ đề xuất nhu cầu văn phòng phẩm;
- Phụ trách công tác tài chính, thanh quyết toán các hoạt động do Ban Giám đốc giao Phòng đầu mối thực hiện; Quản lý công tác văn thư, hành chính của Phòng.
6

CN. Nguyễn Đức Mạnh
Chuyên viên

- Đầu mối trong công tác Bảo đảm chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan gồm: Các hoạt động liên quan tới khảo thí, khảo sát… thực hiện trên ứng dụng APD-Slink; Kiểm tra, đôn đốc, thu thập hồ sơ minh chứng của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch Bảo đảm chất lượng, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu Bảo đảm chất lượng;
- Đầu mối công tác quy đổi điểm và chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học bậc Đại học;
- Quản lý hoạt động khảo thí của 02 Khóa Đại học;
- Đầu mối công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm của của Phòng;
- Tham mưu đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng giáo dục;
- Tổ trưởng tổ công đoàn Phòng.