GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

1. Vị trí và chức năng

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, thực hiện chức năng tham mưu xây dựng, ban hành và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra các hoạt động liên quan tới hoạt động giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với chiến lược phát triển của Học viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác khảo thí

- Chủ trì công tác tổ chức thi kết thúc học phần đối với các loại hình đào tạo của Học viện và các kỳ thi khác theo quyết định của Giám đốc Học viện: xây dựng kế hoạch thi, sắp xếp lịch thi, tổ chức bắt thăm đề thi, in sao đề thi, làm phách, lưu trữ bài thi, phúc khảo thi và hậu kiểm kết quả bài thi theo đúng quy chế hiện hành.

- Phối hợp với các Khoa, Viện tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi; Đầu mối quản lý (lưu trữ, cập nhật theo đề nghị của Khoa, Viện) và khai thác ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần đối với các hệ đào tạo.

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện những phương án cải tiến, phát triển các hình thức thi đáp ứng mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo và điều kiện thực tế của Học viện.

          2.2. Công tác đảm bảo chất lượng

- Đầu mối các hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng báo cáo và cập nhật thông tin đảm bảo chất lượng của Học viện trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các nội dung được phân cấp.

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn (hàng năm), trung hạn và dài hạn về công tác đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong Học viện, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thuộc Học viện thực hiện công tác đảm bảo chất lượng thông qua hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Học viện .

- Chủ trì việc xây dựng quy trình, hệ thống phiếu khảo sát; là đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện tổ chức khảo sát các đối tượng có liên quan về chất lượng Học viện, chương trình đào tạo, tình trạng việc làm của sinh viên và các hoạt động khác của Học viện.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký kiểm định, đánh giá chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

2.3. Công tác thanh tra

        - Kiểm tra, đánh giá nề nếp dạy, học và làm việc trong Học viện; đề xuất các giải pháp cải tiến công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

- Đầu mối tiếp nhận và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục định kỳ, minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Học viện;

- Đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với cơ sở đào tạo theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, trình Giám đốc Học viện về hoạt động dự giờ giảng của giảng viên tham gia giảng dạy tại Học viện.

          2.4. Các nhiệm vụ khác

            - Đầu mối các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cấp trên về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Học viện.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài Học viện.

- Tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ và công tác báo cáo thống kê theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

        3. Nhân sự của Phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Số điện thoại

1

Phạm Ngọc Trụ

Trưởng phòng

phamngoctru@apd.edu.vn

0965043938

2

Trần Thị Thanh Minh

Phó Trưởng phòng

thanhminh@apd.edu.vn

0972946093

3

Lê Đình Đại

Chuyên viên

ledaipt@gmail.com

0913282607

4

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

nguyenthiha80@gmail.com

0979070817

5

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên chính

trangmai@apd.edu.vn

0983227498

6

Nguyễn Đức Mạnh

Chuyên viên

ducmanh@apd.edu.vn

0362267675