null Giới thiệu Khoa Kinh tế phát triển - Chuyên ngành Kế hoạch phát triển

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 7310105

Chuyên ngành: Kế hoạch phát triển

Link website: http://apd.edu.vn/khoa-ke-hach-phat-trien

Liên hệ: Khoa Kinh tế phát triển

             - Điện thoại (Hotline): 024 37957366

             - Facebook: https://www.facebook.com/Khoa-Kinh-tế-phát-triển-APD-682910635179551

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân đại học về chuyên ngành Kế hoạch phát triển có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với bản thân và với xã hội; nắm vững và có thể liên hệ thực tiễn đối với khối kiến thức cơ bản về kinh tế học; có thể thực hành kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp trong phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề kinh tế và xã hội; có tư duy logic về các mô hình phát triển ở cả khu vực công và khu vực tư; có tư duy phản biện; có năng lực phân tích không gian, phân tích định lượng, phân tích định tính, năng lực đọc tổng hợp tài liệu và thu thập thông tin; có năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và trong giải quyết tình huống thực tiễn; có năng lực áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế; có khả năng tự cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ năng hiện đại và có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc.

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ

130

Các học phần chuyên ngành

  • Thẩm định dự án đầu tư
  • Phân tích chi phí lợi ích
  • Phân tích không gian
  • Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 2
  • Nghiên cứu thị trường

Các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp

- Sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để lập kế hoạch kinh doanh ở khu vực tư nhân.

- Áp dụng linh hoạt các kiến thức và các công cụ phân tích mô tả, phân tích định lượng, phân tích không gian trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Điểm nổi bật của chuyên ngành

Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và phương pháp lập kế hoạch khu vực doanh nghiệp và lập kế hoạch cho phát triển kinh tế xã hội địa phương/quốc gia.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Doanh nghiệp
  • Bộ phận phân tích, lập kế hoạch tại các Ngân hàng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoan…
  • Viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước
  • Tổ chức phi chính phủ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN