14/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ VÀ...