TUYỂN SINH TUYỂN SINH

THÔNG BÁO V/v đăng ký lớp học phần tiếng Anh tổng quát 3 khóa 6 đối với hệ đại trà học kỳ I năm học 2016-2017
Ngày đăng 18/08/2016 | 00:00 AM  | View count: 120

HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỌC VIỆN

 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

 

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký lớp học phần tiếng Anh tổng quát 3 đối với sinh viên khóa 6

học kỳ I năm học 2016-2017

 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc đăng ký lớp học phần tiếng Anh tổng quát 3 đối với sinh viên khóa 6 trong học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối với hệ đào tạo đại trà

+ Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2> 5.7 thì đăng ký vào lớp A;

+ Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2 <= 5.6 thì đăng ký vào lớp B;

2. Đối với hệ đào tạo Chất lượng cao

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2>=8.1 thì đăng ký vào lớp CLC01;

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2>=7.4 thì đăng ký vào lớp CLC02;

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2>=6.9 thì đăng ký vào lớp CLC03;

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2>=6.2 thì đăng ký vào lớp CLC04;

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 2<=6.1 thì đăng ký vào lớp CLC05;

* Chú ý: Đối với sinh viên được MIỄN HỌC học phần Tiếng Anh tổng quát 3  thì đăng ký vào lớp Tiếng Anh ngày Chủ nhật.