TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo về việc điểm trúng tuyển theo ngành/chuyên ngành năm 2016 đối với sinh viên khóa 7
Ngày đăng 08/09/2016 | 00:00 AM  | View count: 151

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ             HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN     Số 76/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

            HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

    Số 76/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Hà Nội, ngày 7 tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

V/v điểm trúng tuyển theo ngành/chuyên ngành năm 2016

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2016, căn cứ vào nguyện vọng và kết quả tuyển sinh đại học năm 2016 của thí sinh, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Cụ thể như sau:

STT

Ngành

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Mã ngành

Tên ngành

1

D310101

Kinh tế

Kế hoạch phát triển

20.01

 

Đầu tư

19.71

 

Quản lý đấu thầu

19.5

 

2

D340201

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính

19.68

 

 

 

                      GIÁM ĐỐC

 

                        (Đã ký)

 

            PGS,TS. Đào Văn Hùng