TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo về việc nghỉ Quốc Khánh 2/9
Ngày đăng 31/08/2016 | 00:00 AM  | View count: 100

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN    Số:       /TB-HVCSPT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

 HỌC VIỆN

   CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 Số:       /TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

  Hà Nội, ngày  31 tháng   8  năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Quốc khánh 2/9

 

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm 2016-2017;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo nghỉ lễ 2/9 đối với sinh viên của Học viện như sau:

-   Lịch nghỉ lễ ngày 2/9 năm 2016: từ ngày 02/9/2016 – 04/9/2016

Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên lưu ý thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Khoa QLSV (t/b cho giảng viên và s/v);

- Lưu: TC-HC,ĐT. 

T/L. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 (đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng