TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014;

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014;

Thông báo lịch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên khóa 1

HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc;

Thông báo lịch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên khóa 1

HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc;

Thông báo nghỉ học môn học Tiếng anh cơ sở 4 đối với sinh viên khóa 3

    HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO;

Thông báo thay đổi lịch đăng ký tín chỉ đối với sinh viên Khóa 4

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO    ;

Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 đối với sinh viên khóa 4

       BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:       /TB-HVCSPT;

Hướng dẫn quy trình đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2013-2014 (sinh viên Khóa 4)

Tải file hướng dẫn tại đây;

Thời khóa biểu và Danh sách lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh cho sinh viên Khóa 1

;

Thông báo thay đổi giảng đường đối với sinh viên K2,K3

    HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO    Số:     /TB-HVCSPT      ;

Danh sách lớp Tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Khóa 3)

Danh sách lớp Tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Khóa 3);

Thông báo kế hoạch Kế hoạch tổ chức tòa đàm “Thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận đối với sinh viên khóa 1

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN;

Thông báo thay đổi thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên khóa 2

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      Số:  05/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014 đối với sinh viên

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Sè:  04/TB-HVCSPT;

Thông báo TKB học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Khóa 2,3,CT2)

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 03 /TB-HVCSPT      ;

Hướng dẫn đăng ký Tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Khóa 3)

Hướng dẫn đăng ký Tín chỉ học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Khóa 3);

Quy định thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận, Kế hoạch thực tập cuối khóa

Quy dinh thuc tap Ke hoach thuc tap;

Quy định thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận, Kế hoạch thực tập cuối khóa

Quy định thực tập Kế hoạch thực tập;

Quy định thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận, Kế hoạch thực tập cuối khóa

Quy định thực tập Kế hoạch thực tập;

Thông báo lịch học thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:  86 /TB-HVCSPT    ;