KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

I. Giới thiệu chung

II. Chức năng, nhiệm vụ

 Theo Quyết định số 1267/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kinh tế phát triển có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Chức năng

- Khoa Kinh tế phát triển là đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý sinh viên, công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo; quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.
- Trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển; kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển lãnh thổ; đầu tư phát triển và khả năng phân tích kinh tế vĩ mô cho người học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Quản lý viên chức, người lao động, người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện.
- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa bậc đại học và sau đại học.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.
- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình về kinh tế phát triển, kinh tế học, kế hoạch phát triển và các ấn phẩm theo chức năng.
- Cập nhật đề cương chương trình đào tạo, giáo trình, ngân hàng đề thi; học liệu, tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;
- Bồi dường nghiệp vụ về kinh tế phát triển, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, kế hoạch phát triển theo yêu cầu.
- Phối hợp, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Học viện triển khai hoạt động giảng dạy, tư vấn, đào tạo cho sinh viên và học viên; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo quy định của Học viện và phân công của Giám đốc Học viện; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;
- Tư vấn về các lĩnh vực kinh tế phát triển; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Khoa.
- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Khoa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thông tin liên hệ

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: C212, Tầng 2, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Điện thoại: 043.7957366