CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Danh sách cán bộ cơ hữu của Khoa

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

No photo description available.
Bùi Thị Hoàng Mai

Giảng viên chính

Tiến sĩ
Lý lịch khoa học

Phó Trưởng khoa

Chuyên môn: Kinh tế học, Kinh tế phát triển

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy các môn Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Hệ thống tài khoản quốc gia, Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô

Số điện thoại: 098 303 1618

Email: buihoangmai@gmail.com

2

No photo description available.
Tô Trọng Hùng

Giảng viên chính

Tiến sĩ
Lý lịch khoa học

Giảng viên

Chuyên môn: Kinh tế học, Kinh tế phát triển
Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy các môn Kinh tế vĩ mô 2, Kinh tế phát triển, Kinh tế phát triển so sánh
Số điện thoại: 096 135 9669
Email: tronghungto@gmail.com

3

No photo description available.
Phan Lê Nga

Thạc sĩ
Lý lịch khoa học

Giảng viên

Chuyên môn: Kinh tế học, Kế hoạch phát triển

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy các môn Kinh tế vĩ mô 1, Kế hoạch Phát triển

Số điện thoại: 090 404 1955

Email: phannga82@gmail.com

4