GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Khoa Quản trị kinh doanh đặt mục tiêu là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh theo hướng chuyên sâu; sáng tạo và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đạị; phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp về quản trị kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.


 

Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) là một trong những khoa chuyên ngành quan trọng của Học viện Chính sách và Phát triển (APD), được phép đào tạo trình độ đại học theo Quyết định số 2672/QĐ-BGDĐT ngày 24/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4143/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2020, cho phép Học viện Chính sách và Phát triển được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

       --------------------------------------------------