12/04/2020
Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo 2 ngành hệ đại học: Quản trị kinh doanh và Marketing với 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch và Quản trị marketing. Hiện Khoa đang...
08/12/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4143/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2020, cho phép Học viện Chính sách và Phát triển được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh