null DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022

content:

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022

STT

Họ và tên

Lớp

Năm học 2021-2022

Học kỳ I

Học kỳ II

1

Hoàng Kim Thu

Kinh tế đối ngoại – Chất lượng cao 9

x

x

2

Phạm Hoàng Cường

Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao 1 K9

x

x

3

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tài chính – Chất lượng cao 9

x

x

4

Phạm Ngọc Trụ

KTĐN CLC 10.1

x

x

5

Đoàn Anh Tuấn

KTĐN CLC 10.2

x

x

6

Đặng Thùy Nhung

QTKDQT CLC 10.3

x

x

7

Đặng Thùy Nhung

TC CLC 10.4

x

x

8

Nguyễn Trần Khánh

CLC KTQT 11

x

x

9

Lưu Minh Đức

CLC TC 11

x

x

10

Lưu Minh Đức

CLC QTKD 11

x

x

11

Phạm Hoàng Cường

CLC KTQT 12.1

x

x

12

Nguyễn Thị Bích Ngọc

CLC KTQT 12.2

x

x

13

Đoàn Anh Tuấn

CLC TC 12.3

x

x