null LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

content:

LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

STT

HỌ VÀ TÊN

LỊCH TRỰC

GHI CHÚ

TS. Đào Hoàng Tuấn

Thứ 2: 9h - 11h;

Thứ 5: 13h30 -15h30

TS. Lưu Minh Đức

Thứ 5: 13h30 - 15h30

ThS. Đoàn Anh Tuấn

Thứ 5: 13h00 - 15h00

ThS. Nguyễn Thu Luân

Thứ 5: 13h30 - 15h30

ThS. Đặng Quỳnh Như

Thứ 5: 13h00 - 15h00

ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

Thứ 5: 10h00 - 12h00

ThS. Nguyễn Tuấn Sơn

Trực hành chính:

8h30-11h; 13h30-16h40

ThS. Nguyễn Hà Anh

Trực hành chính:

8h30-11h; 13h30-16h40