null LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

content:

LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

STT

HỌ VÀ TÊN

LỊCH TRỰC

GHI CHÚ

1

TS. Đào Hoàng Tuấn

Thứ 2: 9h - 11h;

Thứ 5: 13h30 -15h30

 
2

TS. Lưu Minh Đức

Thứ 5: 13h30 - 15h30

 

3

TS. Lưu Huyền Trang

Thứ 5: 13h30 - 15h30

4

ThS. Đoàn Anh Tuấn

Thứ 5: 13h00 - 15h00

 
5

TS Trần Hoàng Minh 

Thứ 5: 13h00 - 15h00

 
6

ThS. Đặng Quỳnh Như

Thứ 5: 13h00 - 15h00

 
7

ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

Thứ 5: 10h00 - 12h00

 
8

ThS. Nguyễn Thu Luân

Thứ 5: 13h30 - 15h30

 

9

ThS. Nguyễn Tuấn Sơn

Trực hành chính