null DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021

content:

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021

STT

Họ và tên

Lớp

Năm học 2020-2021

Học kỳ I

Học kỳ II

1

Nguyễn Tuấn Sơn

KTĐN CLC 8.1

x

x

2

Phạm Hoàng Cường

KTĐN CLC 8.2

x

x

3

Đoàn Anh Tuấn

TC CLC 8.3

x

x

4

Hoàng Kim Thu

KTĐN CLC 9.1 vs 9.2

x

x

5

Phạm Hoàng Cường

QTKD CLC 9.3

x

x

6

Nguyễn Thị Thùy Linh

TC CLC 9.4

x

x

7

Phạm Ngọc Trụ

KTĐN CLC 10.1

x

x

8

Đoàn Anh Tuấn

KTĐN CLC 10.2

x

x

9

Đặng Thùy Nhung

QTKD CLC 10.3

x

x

10

Đặng Thùy Nhung

TC CLC 10.4

x

x

11

Nguyễn Trần Khánh

CLC KTQT 11

x

x

12

Nguyễn Thị Bích Ngọc

CLC TC 11

x

x

13

Nguyễn Thị Bích Ngọc

CLC QTKD 11

x

x