LỊCH TRỰC

content:

Lịch trực Lãnh đạo Khoa Kinh tế số và các cố vấn học tập từ tháng 01-2023

 

1. Lịch trực Lãnh đạo Khoa Kinh tế số:

STT Người trực Thời gian Địa điểm
1  Trưởng Khoa  13h30 đến 15h30 thứ 5 hàng tuần Phòng C201
2  Phó Trưởng Khoa  14h00 đến 16h00 thứ 2 hàng tuần Phòng C201

 

2. Lịch Sinh hoạt chuyên môn:

STT Người trực Thời gian Địa điểm
   Toàn thể CBGV Khoa (có thể gồm GV thỉnh giảng và Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế số)  13h30 đến 15h30 thứ 5 hàng tuần Phòng C201

 

3. Lịch họp với sinh viên:

STT Người trực Ghi chú Ngày trực Hình thức Thời gian Ngày trực Hình thức Thời gian
1 Thầy Đàm Thanh Tú Cố vấn học tập Thứ Hai đầu tiên hàng tháng Online 20h00-21h30 Thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng Trực tiếp 15h30-16h30
2 Thầy Nguyễn Văn Tuấn Cố vấn học tập Thứ Hai đầu tiên hàng tháng Online 20h00-21h30 Thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng Trực tiếp 15h30-16h30
3 Thầy Đỗ Thế Dương Cố vấn học tập Thứ Hai đầu tiên hàng tháng Online 20h00-21h30 Thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng Trực tiếp 15h30-16h30
4 Thầy Nguyễn Hữu Xuân Trường Cố vấn học tập Thứ Hai đầu tiên hàng tháng Online 20h00-21h30 Thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng Trực tiếp 15h30-16h30
5 Thầy Lê Xuân Đoàn Cố vấn học tập Thứ Hai đầu tiên hàng tháng Online 20h00-21h30 Thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng Trực tiếp 15h30-16h30
6 Cô Trần Thị Hương Trà Cố vấn học tập Thứ Hai đầu tiên hàng tháng Online 20h00-21h30 Thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng Trực tiếp 15h30-16h30