null Danh mục công trình NCKH Giảng viên năm học 2021 - 2022

content:
1. Đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học
STT TÊN CÔNG TRÌNH NCKH GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐT/ĐA/NVKH GHI CHÚ
1 Nghiên cứu chiến lược thu hút FDI vào lĩnh vực R&D, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư ThS. Hoàng Kim Thu Đề án Cấp Bộ
2 Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TS. Tô Trọng Hùng Đề án Cấp tỉnh
3 Đánh giá những nhân tố thúc đẩy sự hình thành và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Bích Phương Nhiệm vụ môi trường Cấp Bộ
2. Bài báo
STT TÊN CÔNG TRÌNH NCKH TÁC GIẢ TÊN TẠP CHÍ GHI CHÚ
1 Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng GDP bình quân người của các quốc gia trên thế giới giai đoạn 2010-2019 theo cách tiếp cận phân rã ThS. Bùi Thị Hoàng Mai Đặc san Nghiên cứu Chính sách & Phát triển  
2 Những thay đổi cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2018: Cách tiếp cận đầu vào - đầu ra ThS. Hoàng Kim Thu Đặc san Nghiên cứu Chính sách & Phát triển, số 2  
3 Đánh đổi giữa Tăng trưởng và Lạm phát. Nghiên cứu trường hợp các nước thành viên OECD giai đoạn 1970-2018. ThS. Hoàng Kim Thu Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21 năm 2022  
4 Giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong năm 2022-2023 TS. Tô Trọng Hùng Tạp chí Tài chính số kỳ 2 tháng 6 năm 2022  
5 Phân tích lợi suất giáo dục của Việt Nam năm 2020 TS. Tô Trọng Hùng
ThS. Phan Lê Nga
ThS. Nguyễn Thị Bích Phương
Đặc san Nghiên cứu Chính sách & Phát triển, số 2  
6 Xu hướng xuất khẩu của Việt Nam trong bức tranh thương mại thế giới ThS. Phan Lê Nga Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Số 17 (06/2022)  
7 Optimal economic restructuring to reduce carbon emissions intensity using the projected gradient algorithm  ThS. Bùi Thị Hoàng Mai Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, Springer, vol. 24(5), pages 6271-6287, May. SCIE (ISI), IF = 4.080 (2021)
3. Bài đăng kỷ yếu Hội thảo
STT TÊN THAM LUẬN TÁC GIẢ HỘI THẢO GHI CHÚ
1        
2        
3