Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

SÁCH, GIÁO TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

STT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm công bố

Chủ biên

1

Giáo trình Kinh tế quốc tế

NXB Đại học quốc gia

2015

PGS, TS. Đào Văn Hùng

 

 

 

 

TS. Bùi Thúy Vân

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

STT

Tên đề tài, dự án

Thời gian thực hiện 

Tình trạng đề tài

Cấp quản lý

Đơn vị phối hợp

1

Đề án “Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại xuất sắc

Cấp Bộ

Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Đề án "Giải pháp hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhằm đáo ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp cơ sở

 

3

Đề án “Mở mã ngành đào tạo thạc sỹ Kinh tế quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp cơ sở