Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

SÁCH, GIÁO TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

 

STT

Sách, giáo trình

Chủ biên

Loại ấn phẩm

Hiện trạng và năm xuất bản

1

Giáo trình Kinh tế quốc tế

 

PGS, TS. Đào Văn Hùng

Giáo trình xuất bản

Xuất bản năm 2015

2

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

TS. Bùi Thúy Vân

Giáo trình nội bộ

 Xuất bản 2017

3

Đầu tư quốc tế

TS. Bùi Thúy Vân

Giáo trình nội bộ

Xuất bản 2017.

 

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

STT

Tên đề tài, dự án

Thời gian thực hiện

Tình trạng đề tài

Cấp quản lý

Đơn vị phối hợp

1

Đề án “Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại xuất sắc

Cấp Bộ

Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Đề án "Giải pháp hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhằm đáo ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp cơ sở

 

3

Đề án “Mở mã ngành đào tạo thạc sỹ Kinh tế quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp cơ sở

 

4

Đề án “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm cải thiện giá trị gia tăng hàng xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện gia nhập các hiệp định thương mại thế hệ mới”

 7/2016 – 12/2016

Đã nghiệm thu loại tốt

 

Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Đề án “Brexit - Tác động tới xu hướng đầu tư ra nước ngoài của một số đối tác châu Âu chủ yếu và tác động tới Việt Nam”

4/2017 - 12/2017

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp Bộ

 

6

Đề án “Nghiên cứu thực trạng và xu hướng đầu tư của một số nước trước bối cảnh mới phát sinh của Hiệp định TPP: Các khuyến nghị chính sách xúc tiến đầu tư nước ngoài cho Việt Nam”

4/2017 - 12/2017

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp Bộ

 

7

Đề án “Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác chiến lược thuộc khu vực Châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

4/2018 - 12/2018

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp Bộ