null KHOA CƠ BẢN SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 12 NĂM 2020

content:

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt khoa học trong năm học 2020-2021, ngày 17 tháng 12 năm 2020 Khoa Cơ bản đã tổ chức sinh hoạt khoa học tháng 12/2020 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng ra đề thi kết thúc học phần của các môn học thuộc khoa Cơ bản quản lý và giảng dạy”.

Khoa đã nhận được 10 bài tham luận của 10 giảng viên trong Khoa, các bài viết cơ bản bám sát yêu cầu chủ đề, có nhiều nội dung mới góp ý cho công tác đổi mới, nâng cao chất lượng ra đề thi thuộc các môn do Khoa Cơ bản quản lý. Tại Hội nghị có 18 lượt ý kiến phát biểu, tập trung trao đổi, đánh giá về thực trạng, ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác ra đề thi, trong đó đặc biệt chú trọng hình thức, nội dung, bố cục đề thi trên cơ sở đảm bảo yêu cầu bám sát nội dung chương trình đào tạo, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển.

         Trong các khâu của quá trình dạy học, ra đề thi là một khâu không thể thiếu vì đây là cách thức đánh giá, xếp loại kết quả học tập của người học. Đa phần người học đều rất quan tâm đến kết quả học tập. Đối với giáo dục, kết quả học tập là thước đo đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập là cần thiết để nâng cao chất lượng dạy và học, phù hợp hơn với tình hình mới.

Đồng chí Trưởng Khoa Cơ bản đã tổng kết buổi sinh hoạt chuyên môn:

- Giao Lãnh đạo các Bộ môn tiếp tục triển khai trong bộ môn để thống nhất về cách xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở để xây dựng Đề thi, phù hợp với đối tượng người học.

- Đa dạng hóa các hình thức thi: Trắc nghiệm – Tự luận; vấn đáp; Trác nghiệm -vấn đáp…Nghiên cứu đề xuất với Học viện tổ chức  thi trên máy trong năm học 2021-2022. Các Bộ môn nghiên cứu xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi để tiến tới tích hợp thi trên máy.

Các thầy cô trong khoa đã tham gia viết bài có chất lượng, một số thầy cô bộ môn đã có bài sinh hoạt chuyên môn riêng của bộ môn. Nhìn chung, các thầy cô đều rất tâm huyết, nghiên cứu kỹ các thực trạng và đưa ra các giải pháp hữu ích cho phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa.

Nguồn Khoa Cơ bản