CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN

 1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Hùng (Email: hunghoavi@gmail.com)                                                                
 2. Trợ lý khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Huyền (Email: hoanghuyen1188@gmail.com)                                          
 3. Danh sách giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

TS. Ngô Minh Thuận

Phó trưởng BM

thuannm@apd.edu.vn

 

 1.  

ThS. Đào Văn Mừng

Giảng viên

daomung68@gmail.com

 

 1.  

ThS. Nguyễn T. Thanh Nga

Giảng viên

nguyenthanhnga7411@gmail.com

 

 1.  

ThS. Vũ Thị Minh Tâm

Giảng viên

vuminhtam1983@gmail.com

 

 1.  

ThS. Vũ Thị Thái Hà

Giảng viên

havtt297@gmail.com

 

 

 1. Danh sách giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

ThS. Đỗ Thị Hoa

Phó trưởng BM

ms.hoa1186@gmail.com 

 

 1.  

ThS. Phạm T. Diệu Linh

Phó trưởng BM

dieulinh85@gmail.com

 

 1.  

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên

thanhha313@gmail.com

 

 1.  

ThS. Phạm T. Hồng Liên

Giảng viên

honglien005@gmail.com

 

 1.  

ThS. Nguyễn T. Hồng Mến

Giảng viên

menminhanh@gmail.com

 

 1.  

ThS. Cao Thu Hằng

Giảng viên

hangctpr@gmail.com

 

 1.  

ThS. Bùi Thị Thanh Mai

Giảng viên

ciao.thanhmai218@gmail.com

 

     8.  ThS. Phạm Thị Hà Giảng viên phamha.tkb@gmail.com   

 

 1. Danh sách giảng viên Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

 1.  

ThS. Nguyễn Mã Lương

Trưởng BM

nguyenmaluong03@gmail.com

 

 1.  

Lê Văn Tuấn

Giảng viên

letuanhcp@gmail.com

 

 1.  

Ngô Hữu Mạnh

Giảng viên

ngomanh@gmail.com

 

 1.  

Đặng Thị Phấn

Giảng viên

missphan88@gmail.com