null Lịch trực (từ ngày 08/01/2024)

content:

LỊCH TRỰC CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ - APD

(Tuần 01 - từ ngày 08/01/2024)

 

TT Giảng viên 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01
1 TS. Nguyễn Như Hà   x   x  
2 ThS. Lưu Thị Tuyết Chiều   Chiều X X
3 ThS. Nguyễn Tiến Đạt x     x  
4 ThS. Đặng Minh Phương x     x x
5 ThS. Hoàng Việt Hà Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ
6 ThS. Mai Phi Hoàng   x Chiều x  
7 ThS. Lương Mỹ Linh Chiều   x Chiều  
8 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang x x   x  
9 ThS. Phạm Thị Thanh Hoa x x   x x
10 CN. Lê Túc Vân x x Chiều x x