null Lịch trực (từ ngày 15/01/2024)

content:

LỊCH TRỰC CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ - APD

(Tuần 02 - từ ngày 08/01/2024)

 

TT Giảng viên 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01
1 TS. Nguyễn Như Hà       x  
2 ThS. Lưu Thị Tuyết     x Sáng  
3 ThS. Nguyễn Tiến Đạt       x  
4 ThS. Đặng Minh Phương       x  
5 ThS. Hoàng Việt Hà Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ
6 ThS. Mai Phi Hoàng x x Chiều x x
7 ThS. Lương Mỹ Linh   x   x Sáng
8 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang       x x
9 ThS. Phạm Thị Thanh Hoa x x   x x
10 CN. Lê Túc Vân x x Chiều x x